Nöjesfält/arenor/turistattraktioner

På nöjesfält, vid stora arenor eller vid välbesökta turistattraktioner uppstår snabbt enorma mängder skräp och sopor. Papperskorgarna blir snabbt överfulla, vilket förfular och stör. Med ett automatiserat system för tömning av papperskorgar och sopnedkast förbättras miljön på flera plan.

Gemensamt för dessa anläggningar är att de periodvis har en mycket stor belastning av besökande, då mycket avfall genereras på kort tid. Då är också svårt för sophämtare att ta sig fram och hämtningarna stör besökarna. Envacs lösning innebär att avfallet kan avlägsnas även under pågående arrangemang utan att aktiviteterna eller besökarna störs. Systemet förbättrar också säkerheten på området.

Envacs lösning är en långsiktig investering med både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Området blir betydligt renare och samtidigt skapas andra mervärden.

Inget behov av sopbilar

Genom att behovet av manuell tömning försvinner behövs inte längre någon trafik med tunga sopbilar i området. Arbetstid för soptömning frigörs samtidigt som besökarna slipper störande tung trafik.

Förbättrad säkerhetsnivå

Traditionell avfallshantering utgör en riskfaktor eftersom kärlen utgör en brandrisk men också för att de kan användas till att härbärgera otillåtna föremål. Ett system från Envac innebär en sluten underjordisk hantering av avfallet som ökar säkerheten i området väsentligt.

Smart placering av inkast eller kärl

Inkast och papperskorgar kan placeras där avfallet förväntas uppstå, till exempel i närheten till restauranger, barer eller gångvägar. Terminalen där avfallet samlas upp placeras utanför området. 

Förbättrad hygien

Hygienen förbättras avsevärt, både för människor som vistas i området och för sophämtare. Eftersom systemet är hermetiskt tillslutet lockar avfallet inte till sig skadedjur och insekter och släpper inte heller ifrån sig obehaglig lukt. 

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall.

Utvalda projekt