Sopsugssystem i bostadsomåden

Samtidigt som avfallsvolymerna växer ställs allt högre krav på hanteringen i ett hygien- och miljöperspektiv. Envacs sopsugssystem för avfallshantering i bostadsområden är en långsiktig investering som ger ekonomiska och miljömässiga fördelar plus en rad andra mervärden:

Bättre boendemiljö

Där Envacs system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter i området med upp till 90 % genom att hämtningen kan förläggas till större genomfartsleder. Det leder i sin tur till färre trafikstockningar och mindre koldioxidutsläpp och buller. Trafikmiljön runt hemmet blir tryggare. Då systemet är hermetiskt tillslutet lockar det inte heller till sig skadedjur eller insekter eller släpper ifrån sig dålig lukt.

Ökat tillgänglighet och servicegrad

Genom att inkasten är sammankopplade med ett underjordiskt rörsystem kan stor hänsyn tas till de boendes komfort vid placeringen. En central placering ger bättre ordning och mindre nedskräpning. Tillgängligheten ger nöjdare användare och ökad återvinning.

Grundlig källsortering

Vi levererar snygga, funktionella inkast för flera avfallsfraktioner som alla töms genom ett och samma rör. Digital teknik gör att information om enskilda anslutna enheter kan lagras och mängd, typ av avfall och tidpunkt kan registreras. Informationen kan användas till att ytterligare förbättra och utveckla källsorteringen i området.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall. Vid installation av Envacs sopsugssystem frigörs dessutom ytor som kan användas till annat.

Bättre arbetsmiljö

Envacs system ger en betydligt bättre arbetsmiljö för sophämtare. Det krävs färre lyft och drag och man riskerar inte smittospridning eller skärsår då nästan all fysisk kontakt med avfallet försvinner.

Full tillgänglighet och stabilitet

Envacs system är alltid tillgängligt – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Risken för störningar är minimal.

Utvalda projekt