Sopsugssystem i stadscentra

Utmaningarna för avfallshanteringen i stadscentra är många. Trafikstockningar, brist på utrymme och mycket människor. Att stadsmiljön är ren och välstädad blir samtidigt en allt viktigare konkurrensfördel för stadens varumärke. Envacs sopsugssystem för avfallshantering ger en väsentligt renare stad.

Avfallsvolymerna i våra stadscentra stiger år från år. I samma takt ökar kostnaden för hanteringen. Det produceras mer och mer sopor som i sin tur leder till fler transporter, ökade utsläpp och ännu mer platsbrist. Turister, flanörer och de som arbetar i city får dagligen stå ut med illaluktande avfall och bullrande sopbilar på tomgång i sin direkta närhet. Allt oftare hörs krav på en mer hygienisk sophantering, inte minst från affärsidkare i området.

Med ett vakuumsystem behöver ingen komma i kontakt med sopsäckar eller kärl. Vid regelbundna tidsintervall töms alla fulla inkast via ett kontrollsystem i en terminalbyggnad i utkanten av området. Terminalbyggnaden är förbunden med inkasten via ett rörsystem under marken. Sopsugssystemet kan hantera avfall från verksamheter av de mest skilda slag – från kontor, detaljhandel, restaurant och självklart också från hushåll.

Installationerna av Envacs sopsugssytem i stadscentra blir allt fler. Ett av de mer kända exemplen är Nyhavn i Köpenhamn där Envac har installerat ett underjordiskt system för restauranger, boende och områdets små butiker.

Mervärden

Vår lösning är en långsiktig investering med både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vi får bort avfallshanteringen ur stadsmiljön och skapar samtidigt andra mervärden:

Inget behov av sopbilar

Genom att gräva ned avfallshanteringen elimineras behovet av tunga sopbilar i stadskärnan. Problemen med överfulla soptunnor på gator och torg försvinner eftersom tömningen sker per automatik vid behov.

Förbättrad hygien

Hygienen förbättras avsevärt, både för boende, näringsidkare och för sophämtare. Eftersom systemet är hermetiskt tillslutet lockar avfallet inte längre till sig skadedjur och insekter och släpper inte heller ifrån sig obehaglig lukt.

Lätt att placera inkast

Eftersom inkasten är mindre skrymmande än standardkärl får man plats med fler, vilket underlättar för källsortering. Dom kan placeras på bekvämt avstånd för användarna och utformas så de passar in i miljön och tar hänsyn till k-märkta eller på annat sätt skyddade byggnader.

Möjlighet till individuell fakturering

Digital teknik ger information om enskilda anslutna enheter. Mängd, typ av avfall och tidpunkt registreras. På det sättet kan varje verksamhetsutövare faktureras separat.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall. Vid installation av Envacs sopsugssystem frigörs dessutom ytor som kan användas till annat.


 

Utvalda projekt