Envac och SymbioCity

En tydlig trend i samhällsutvecklingen världen över är det tilltagande intresset för tekniker och modeller som gynnar hållbar stadsutveckling. Modeller som bland annat vänder på det linjära produktionsflödet och ser avfall som en resurs snarare än ett kvittblivningsproblem. Men även modeller som leder till lägre energiförbrukning, förbättrad framkomlighet, ökad social integration och bättre värdeutveckling efterfrågas.

En sådan modell är SymbioCity (www.symbiocity.se), som Envac varit delaktig i utvecklingen av. SymbioCity har tagits fram av svenska experter på uppdrag av Regeringskansliet och Exportrådet. Modellen demonstrerar betydelsen av koordinering av urbana funktioner och fördelarna av ett holistiskt tillvägagångssätt i stadsplaneringen – en viktig förutsättning även för installationen av Envacs avfallslösningar.

Våra produkters fördelar sträcker sig bortom den rena avfallshanteringen. Men för att kunna nyttja dessa måste det traditionella ”disciplintänkandet” inom stadsplanering och förvaltning ändras till en integrerad approach.

Det är nödvändigt att inse att avfallshantering är en central del i den urbana planeringsprocessen och därför bör beaktas på ett tidigt stadium vid utformning av byggnader, gator och offentliga miljöer för att målen med en attraktiv och hållbar stadsmiljö skall uppfyllas.