Hållbara städer

Hållbarhet har i många sammanhang blivit ett modeord, svårt att definiera och utan konkret betydelse. Envac använder oftast Brundtlands- kommissionens definition och utgår ifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv när vi redovisar hur våra system bidrar till en hållbar stad.

Miljö

Våra lösningar eliminerar den lokala transportbelastningen som traditionell avfallsinsamling innebär, vilket minskar bl.a. koldioxidutsläppen radikalt. Stora sopbilar som kör och backar på ofta trånga och hårt trafikerade gator i innerstaden försvinner. Även den miljömässiga belastningen på transporterna till behandlingsanläggningarna minskas drastiskt genom att vi bara kör med fulla kompakterade containrar.

Eftersom vi transporterar stora mängder avfall med luft under jord åstadkommer vi väsentliga förbättringar av avfallsinsamlingen till fördel för: stadsmiljön, boendemiljön och arbetsmiljön.

Vi använder elektricitet till att driva våra anläggningar. Varje år satsar vi utvecklingsresurser för att sänka förbrukningen och att hitta möjligheter till att även förbättra tekniken för att stimulera ökad återvinning. Våra system underlättar källsortering, som idag är internationellt accepterat som den enda lösningen för att effektivt återanvända och återvinna avfall.

Socialt ansvar

Ett flertal undersökningar visar att innevånarna som bor i områden med Envac-system är mer nöjda med avfallsinsamlingen än de som har traditionell insamling. Detta är ju inte så förvånande, eftersom både den tunga trafiken och sopkärlen försvinner. Inkasten blir inte fulla oavsett om det är storhelg eller råder svåra väderförhållanden, eftersom anläggningen tömmer soporna när det behövs utan att någon människa behöver vara inblandad. Detta ger en bättre boendemiljö med lägre buller, mindre nedskräpning och bättre hygien, vilket i sin tur ger en högre livskvalitet för de boende.

Ekonomi

Om man jämför livstidskostnaden för våra system med traditionell insamling, så blir den lägre i de allra flesta fall i stora och medelstora stadsområden med relativt hög densitet. Det underlättar att bostadsområden och stadskärnor planeras och byggs med vår teknik redan från början, så att installationen med övrig infrastruktur som vatten, avlopp, el och fjärrvärme kan samordnas. Dessutom finns då förutsättningarna att utnyttja fördelarna med tekniken till att bygga tätare och att spara ytor inne i fastigheterna. Den initiala investeringen är givetvis större än med traditionell insamling men drifts- och underhållskostnaderna blir i regel lägre, vilket kompenserar investeringen.