Kort om Envac

Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sveriges med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering.

Envac uppfann sopsugen, d v s vakuumteknik för avfallshantering, i början av 1960-talet.

Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Systemet samordnas med installation av övrig infrastruktur, som t ex elektricitet, avlopp och vatten.

Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering och har 35 kontor i 22 länder i Europa, Mellanöstern, Asien samt Nord- och Sydamerika.

Affärsverksamheten är organiserad i sex olika regioner:

 • Envac Kina
 • Envac Korea & Australien
 • Envac Norra Europa
 • Envac Mellanöstern & Indien
 • Envac Sördra Europa & Amerika
 • Envac Sydostasien

Envac AB äger dessutom Envac Optibag AB (100%), som levererar optiska sorteringsanläggningar för avfall.

Envac är ett helägt (100%) dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stena Sfären. Stena Sfärens totala omsättning uppgick till 51 miljarder SEK 2016. Resultat före skatt uppgick till 7,2 miljarder SEK. Antalet anställda är cirka 19.000.

Koncernchef tillika VD i moderbolaget är Joakim Karlsson. Styrelseordförande är Christer Öjdemark.

Mission och vision

Mission - Vår mission är att bidra till en bättre stadsmiljö genom att erbjuda rationella och hållbara avfallsinsamlingssystem och tjänster.

Vision - Underjordiska avfallstransportsystem skall vara en självklar lösning för avfallshantering och en naturlig del av städernas och byggnadernas infrastruktur.

Affärsidé - samhälls- och kundnytta

Envac affärsidé är att leverera automatiska och miljövänliga lösningar för insamling och transport av avfall och återvinningsprodukter.

Samhällsnytta - Genom samarbete med kommuner, arkitekter, exploatörer, entreprenörer och miljöexperter bidrar vi till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle. Vårt arbete ska resultera i bättre arbetsvillkor för avfallsinsamlare likväl som ge hälsosammare och säkrare boende- och arbetsmiljöer med en reducerad inverkan på miljön.

Kundnytta - Vi förser våra kunder med en mer effektiv och miljövänlig avfallshantering genom att erbjuda kvalificerad konsultation inom flera områden. Baserad på vår långa och globala erfarenhet bidrar vi med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser i våra kunders projekt

Miljöpolicy

Vårt mål är att erbjuda våra kunder det mest hållbara avfallsinsamlingssystemet på världsmarknaden.

Med mest hållbara menar vi:

 • de lägsta livscykelkostnaderna
 • de lägsta miljökonsekvenserna
 • den högsta säkerhets- och bekvämlighetsnivån för användarna och teknikerna


Detta skall uppnås genom:

 • att skräddarsy varje installation för att nå optimal lösning
 • ständig utveckling av våra system och komponenter för att reducera inverkan på miljön och energikonsumtionen
 • att sköta och underhålla våra kunders system med minimala inverkan på miljön (med inverkan på miljön menar vi koldioxidutsläpp, buller och lukt).
 • Våra medarbetare och vår organisation ska sträva efter en fortsatt reducering av inverkan på miljön i vårt dagliga arbete och liv.
 • att bara använda miljövänligt klassade företagsbilar där det lokalt är möjligt
 • att reducera resandet till ett minimum genom att använda ny teknologi, bl a videokonferenser

 

Kvalitetspolicy och ISO 9001

Hela Envac-koncernen är certifierad enligt ISO9001:2015 av Lloyd’s Register Quality Assurance. Längst ned på sidan kan du ladda hem en kopia av certifikatet. Vi skall vara kända som en kompetent och pålitlig partner inom automatiserad avfallshantering och inom teknik och system för separering av avfall.

 • Vi skall alltid sträva mot ökad hållbarhet i såväl utveckling, design som användning av vårt system
 • Vi skall uppfattas som det ledande företaget gällande teknologi, kompetens, kvalitet och stöd till kunden genom systemets hela livslängd
 • Vårt kvalitetssystem skall baseras på kraven från ISO9001:2015.
 • Vi skall förbättra vårt kvalitetssystem genom kontinuerlig återkoppling från kunder och vår egen organisation

 

Uppförandekod

Vår uppförandekod lägger speciell betoning på det etiska, hur vår personal agerar i affärssituationer. I en miljö ofta anklagad för oetiskt uppförande som mutor, korruption och uppgjord konkurrens är det viktigt att tydligt klargöra att Envac inte under några omständigheter tolererar ett sådant uppförande eller sådana aktiviteter.

Vi respekterar våra konkurrenter, leverantörer, kunder, användare och andra aktörer som arbetar med oss och förväntar oss att de följer samma höga etiska standard som vi gör.

Uppförandekoden understryker vidare vikten av intern arbetsetik. Korrekt uppförande, respekt och tolerans är nödvändiga ingredienser i en internationellt växande organisation som vår. Nedanför kan du ladda hem en kopia av Envacs Uppförandekod.