Tio viktiga steg för ett lyckat sopsugprojekt

1. Upprätta en avfallsstrategi

Oavsett om planerna för en sopsug gäller ett befintligt område eller ett nybyggnationsområde så är det viktigt att upprätta en ordentlig avfallsstrategi som omfattar allt det avfall man kan tänka sig kommer att genereras i området.
Avfallsstrategin bör upprättas av ett oberoende företag med erfarenhet av och kunskap om de olika alternativ som finns för avfallshantering och av den teknik som krävs. En avfallsstrategi omfattar vanligtvis:
 

 • En bedömning av vilken typ av avfall som kan förekomma och de förväntade avfallsvolymerna för de olika typerna (dvs. bostäder, kommersiella, detaljhandel etc.). Vanligtvis fördelas avfallsvolymerna (mäts dels som vikt eller som volym) på de byggnader som skall innefattas av avfallsinsamlingssystemet.
 • Även önskad återvinnings- eller separationsnivå ska anges.
 • Förväntade förändringar av avfallsmängd och avfallshantering över tid ska också undersökas.
 • Miljökrav på avfallsinsamlingen (avfallslogistik, krav på tung trafik, utseende och placering av kärl och inkast, luktspridning, klimatpåverkan, arbetsmiljö m.m.)
 • En beskrivning av hur avfall hanteras inom området och kommande krav på avfallshanteringen, t.ex. vilka avfallsströmmar som samlas in separat och vilka som samlas in tillsammans.
 • Hur ofta sker insamling?
 • Vilken kärlstorlek används, både idag och framöver?
 • Hur är det tänkt att avfallet ska sorteras i byggnaden och vilka krav finns för byggnadens/fastighetens interna hantering och transport av avfall?
 • Rengörings, renhållnings- och underhållskrav samt personalbehov är andra viktiga faktorer som ska beaktas. Det är också viktigt att förstå kraven på åtkomlighet för sopbilarna (vägbelastning, frigångshöjder, svängradie och maximalt tillåten backsträcka, samt högsta tillåtna hastighet).
 • En lista över olika tekniker för avfallshantering och avfallshämtning, samt kraven på hantering och utrymmen för detta (t.ex. manöverutrymme för kärl/containrar, vändbarhet för tunga fordon, maximalt hämtningsavstånd och krav från yrkesinspektionen rörande hälsa och säkerhet, brandrisk, etc.).
   

2. Begär budgetförslag för alternativa metoder för avfallshantering

 • När det gäller avfallssystem under mark ska investeringskostnader och en bedömning av kommunala arbeten (diken, uppsamlingsstation, etc.) anges.
 • Driftkostnader inklusive energibehov, personal, drift och underhåll samt långsiktigt slitage och reparationer.

 

3. Jämförande analys av alternativa metoder för avfallshantering och avfallsinsamling för alla avfallstyper och avfallskällor.

 • Ekonomisk jämförelse som beaktar både investeringskostnader och driftkostnader. Här ska man beakta både direkta och indirekta kostnader. Den ekonomiska jämförelsen ska även beakta möjliga fördelar med en teknik kontra en annan, t.ex. utrymme som frigörs, minskning av manuellt arbete, etc.
 • Den miljömässiga inverkan ska bedömas för samtliga alternativ. EIA-rapporter om konsekvenser både för den lokala och globala miljön under avfallshanteringens installations- och driftfas ska upprättas.
 • Framtidssäkring för alternativen. Hur klarar de alternativa metoderna ökande avfallsmängder, förändrad avfallssammansättning, genomförande av planer för “betala efter vad du kastar”, ändrad intervall för avfallshämtning, yrkesmässiga hälso- och säkerhetskrav, etc.
 • I många fall kan även en bedömning av brukarnas tidsåtgång och arbetsbelastning vad gäller avfallshanteringen och källsorteringen för de olika avfallsinsamlingsalternativen behöva göras.
 • Resultatet av detta steg bör vara en rekommendation om vilken teknik som bör föredras för olika avfallstyper och avfallskällor. Följande gäller om man bestämmer sig för ett vakuumsystem.


4. Upprätta en finansieringsstrategi 

 • Fördela kostnaderna över utbyggnadsprocessen och en vald driftperiod (vanligtvis 20-30 år).
 • Fördela kostnaderna på respektive byggnad/tomt.
 • Ange alternativ för ägande och finansiering av huvudnätet, inkastnätet och sopsugsterminalen. 
 • Kontrollera med avdelningen för kommunalt avfall om de stöder tekniken, och hur de kan bidra ekonomiskt till installation och drift.


5. Säkerställ pålitlig referensinformation

 • Be leverantören lämna referensinformation om jämförbara installationer. Åk och titta på dessa installationer och prata med både inköpare och användare. Detta kan ge mycket viktig information för att undvika kostsamma misstag senare i processen.
 • Fråga leverantören om långsiktiga drifterfarenheter. Investeringen ska klara sig under minst 30 år, därför är det viktigt att vara införstådd med systemets långsiktiga risker och kostnader för drift och underhåll.


6. Identifiera potentiella leverantörer och ställ upp kraven som anbuden ska möta

 • Besluta om anbudet ska delas upp i en installationsdel samt en del för drift och underhåll. Båda alternativen har sina för- och nackdelar.
 • Ställ upp de parametrar som är viktiga för er. Pris är en självklar parameter, men det bör alltid vara kopplat till kvalitet och vad det kostar om kravet på kvalitet inte uppfylls. Tekniska nyutvecklingar kan vara en annan parameter, liksom tidigare erfarenheter.


7. Anbudsförfarandet

 • Upprätta kvalifikationskriterier.
 • Upprätta beslutskriterier och vikttal för dessa.
 • Vem ska utföra utvärderingen?


8. Implementeringsprocess

 • Upprätta en plan och instruktioner för samordning med andra byggnadsarbeten.
 • Informationsplan för att berörda informera fastighetsägare och brukare.


9. Igångsättning av anläggningen

 • Upprätta en plan för invigning av systemet. Detta är ett bra tillfälle till positiv mediarapportering.
 • Se till att det finns ett kontinuerligt informationsflöde till alla användare, om hur man ska hantera sitt avfall, varför det är viktigt att sortera avfallet, etc.
 • Om speciella påsar skall användas ( t ex för organiskt matavfall) bör en distributionsplan upprättas och kommuniceras till användarna.
   

10. Uppföljning av projektet

 • Uprätta mät- och dokumentationsrutiner för uppföljning av de mål som upprättades i avfallsstrategin.
 • Se till att ge användarna kontinuerlig feed-back över hur väl de använder systemet för att säkerställa ett högt engagemang och miljömedvetande.