Justering och kontroll

Justering och kontroll utförs normalt när anläggningen tas i drift och bör upprepas när ändringar görs.

Justering och kontroll utförs normalt när anläggning tas i drift och bör upprepas när ändringar görs som komplettering med fler ventiler, omplacering av inkast etc. samt efter några års drift.

Envac Services har en helhetssyn på systemet, som omfattar varje komponent i anläggningen. Avgörande faktorer som till exempel mängden avfall eller dess sammansättning liksom energiförbrukning, kommer att granskas och justeras tills ett optimalt, stabilt och effektivt driftsläge är uppnått.

Kapacitetskontroll

Allt eftersom åren går kan de verkliga kapacitetsbehoven komma att ändras och som konsekvens av detta kommer anläggningen att behöva anpassas. Kapacitetsökning eller minskning i delar av rör- och inkastnätet eller i terminalen kan bli nödvändiga för att återskapa optimal drift. Ett automatiskt avfallshanteringssystem med flera olika fraktioner/avfallsflöden behöver ställas in. Att utföra en kapacitetsstyrning av varje fraktionshantering, såväl som för hela systemet, är avgörande för att få en pålitlig och kostnadseffektiv drift av anläggningen. 

Prestandakontroll

Den viktigaste parametern i ett Envac system är lufthastigheten. Det behövs så hög lufthastighet att avfall som kastas kan transporteras med så låg hastighet som möjligt så att slitaget blir minimalt. Vi garanterar att din anläggning är balanserad och fungerar effektivt med lång livslängd utan onödigt slitage. 

Rapporter och datakontrolll

Ett viktigt steg i att skapa värde genom avfallshantering är att ha siffror till hands. Dagligen samlas data in och analyseras till grund för nödvändiga inställningar. Med Envacs rapport och datakontroll kan du vara säker på att du vet vad din anläggning presterar vilket tydliggör fördelar och vinster.