MicroVac

MicroVac är ett system för hantering, transport och lagring av matavfall. Det är en lämplig lösning för storkök och producerande/mottagande kök på sjukhus, skolor, större och mellanstora restauranger mm.

Principen

  • Kvarna och blanda avfallet med bestämd mängd vatten till en sug-/pumpbar massa i inkastbänken. Här sker en stor volymreducering.
  • Transportera massan med högt vakuum, via plaströr diam. 50mm till en lagringstank. Avskiljning av transportluft sker i en cyklon placerad på tank.
  • När avfallet nått tank för lagring, dräneras transportvattnet till största delen bort via avloppet. Det bildas då ett tjockt pump-/sugbart slam i tanken.
  • Tanken töms av en slam-/sugbil för vidare transport till exempelvis en biogas/komposteringsanläggning.


Standardsystemet består av

  • 1 st inkastbänk med integrerad kvarn. Kapacitet till 180 liter per timme
  • 1 st vakuumpump och kontrollenhet
  • 1 st lagringstank i glasfiber armerad plast, (standardtank 2m3) går även att få som 5m3 eller att tank plats anpassas/byggs i rostfritt stål.

Systemet är lättillgängligt med enkel hantering av tungt avfall, i alla led. MicroVac skapar bättre hygien och arbetsmiljö på arbetsplatsen, då inkastet/inkasten integreras i den dagliga arbetsprocessen. Det frigör även ytor jämfört med skrymmande kärl-/säckhantering.

MicroVac är dessutom ekonomiskt lönsamt för kunden genom betydligt färre hämtningstillfällen och ökad effektivitet i köket.

I samband med installation utbildar Envac köks- och ev. driftpersonal i hantering och skötsel av systemet.

En kvalitetssäkring av avfallet ger möjlighet till slutbehandling för framställning av biogas.

Utvalda projekt