MiniVac

MiniVac är utformat för manuellt inkast av avfall som bildas vid måltidsproduktion eller diskning i större restauranger, hotell, saluhallar, restaurangtorg, sjukhus, större livsmedelsbutiker etc. Systemet har mycket hög kapacitet och tillåter en snabb hantering av avfallet.

Principen

  • Personalen fyller lagringsdelen i inkasten och med en knapptryckning startas sedan avfallstransporten, som sker med hjälp av intermittent vakuum.
  • Avfallet transporteras i ett slutet system till en central kvarn och förvaras till slut i en lagringstank. Storleken på tanken optimeras beroende på lämplig volym för verksamheten.
  • I en processtank tillsätts programstyrt vatten och det sker även avkänning av torrsubstans samt omrörning. Det bildas då ett tjockt pump/sugbart slam som pumpas vidare till den betydligt större lagringstanken. Systemet avlastar fettavskiljare.
  • Lagringstanken töms av en slamsugningsbil för vidare transport till exempelvis en biogas/komposteringsanläggning.

MiniVac är utformat för manuellt inkast av avfall som bildas vid måltidsproduktion eller diskning. Systemet har mycket hög kapacitet och tillåter en snabb hantering av avfallet.

MiniVac kan lätt installeras vid ombyggnad av befintliga storkök samt vid nybyggnationer som innefattar storkök. Det frigör värdefulla lokalytor som sedan kan användas till mer inkomstbringande verksamheter.

MiniVac förbättrar arbetsförhållandena i köket då inkasten integreras bekvämt i arbetsprocessen (även i diskprocessen) och skapar en mycket hög hygienfaktor i både kök/disk och avfallsrum.

Utvalda projekt