Felanmälan

Envac och Brundtlandrapporten

Envac använder Brundtlandkommissionens* definition för att redovisa hur våra system bidrar till en hållbar stad. Vi utgår från ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Som ett världsledande miljöteknikföretag vill vi redovisa vårt hållbarhetsarbete på ett seriöst och tydligt sätt.

Miljö

Med våra lösningar minskar den lokala transportbelastningen som traditionell avfallsinsamling innebär. Utsläpp minskar med upp till 90 procent. Stora sopbilar försvinner från trånga och trafikerade gator i innerstaden. Vi skonar även miljön genom att bara köra med fulla, hårt kompakterade containrar till behandlingsanläggningarna.

Sopor transporteras med luft

Vår sopsug transporterar avfall med luft under jord. Det är till glädje för många eftersom stadsmiljön, boendemiljön och arbetsmiljön förbättras.

Våra anläggningar drivs med elektricitet. Vi jobbar hela tiden för att sänka förbrukningen och hitta möjligheter till att även förbättra tekniken för att stimulera ökad återvinning. Vårt system underlättar källsortering, som idag är internationellt accepterat som den enda lösningen för att effektivt återvinna och återanvända resurser.

Socialt ansvar

Flera undersökningar visar att invånare i områden med Envacsystem är mer nöjda med avfallsinsamlingen än de som har traditionell insamling. Några anledningar:

  • Den tunga trafiken och sopkärlen försvinner.
  • Inkasten blir aldrig överfulla eftersom anläggningen tömmer soporna automatiskt när det behövs
  • Systemet klarar storm, översvämningar och andra extrema väder.

Vår avfallshantering ger lägre buller, mindre nedskräpning och bättre hygien vilket medför en bättre boendemiljö och en högre livskvalitet.

Ekonomi

Livstidskostnaden för våra system jämfört med traditionell insamling blir lägre i de allra flesta fall i stora och medelstora stadsområden. Det underlättar att bostadsområden och stadskärnor planeras och byggs med vår teknik redan från början. Då kan installationen samordnas med övrig infrastruktur som vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Dessutom går det att utnyttja fördelarna med tekniken till att bygga tätare och att spara ytor inne i fastigheterna.

Den initiala investeringen är större än med traditionell insamling men drifts- och underhållskostnaderna blir mycket lägre.

 

Ur Wikipedia om Brundtland

“Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. Denna kommission leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, varför den allmänt kallas Brundtlandkommissionen. Rapporten redogjorde för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring och enade världens miljörörelser genom att etablera Lester Browns begrepp hållbar utveckling globalt”.

Relaterade ämnen

Felanmälan