Projekttyp / Stadsmiljö

GrowSmarter projektet

Envac har kombinerat sopsug med optisk sortering med färgkodade påsar för det globala EU-finansierade GrowSmarterprojektet. Systemet med dubbelteknologin innehåller smart styrteknik, ger feedback till användare, ägare och operatörer. Det har också minimerat Envacs installationskostnad genom att samla in flera avfallstyper genom ett och samma sopnedkast i motsats till att ha ett nedkast per avfallstyp.

Läs mer

Stad
Befintligt, utbyggnad
9
4
Felanmälan

Kunden

GrowSmarter/Stockholmshem

Uppdraget

GrowSmarter är ett EU-finansierat projekt som skapats för att demonstrera tolv smarta miljölösningar inom energi, infrastruktur och transport i tre demonstrationsstäder; Stockholm, Barcelona och Köln.

I målen ingår bland annat att främja samarbete mellan städer, företag och industrin för att förvandla smarta lösningar till fungerande affärsmodeller som sedan kan användas i hela Europa.

Envac utsågs att hantera avfallsinsamlingen med sin produkt WasteSmart. Den kombinerar sopsugsteknologi med Optibagteknik, optiskt sorteringssystem som separerar flera avfallstyper med färgkodade påsar. Genom RFID nycklar och olikfärgade påsar som avfallet sorteras i kan systemet läsa av hur mycket som slängs av respektive fraktion.

Projektet

Ett fristående Envacsystem, WasteSmart, konstruerades och installerades i upprustningen av Valla torg i Årsta. Det samlar in fyra avfallsfraktioner; rest- och matavfall, plast- och pappersförpackningar för ca 350 lägenheter och 450 användare.

Det är emellertid det sätt på vilket det insamlade avfallet sorteras före insamling och hur det hanteras efter som ligger i fokus för GrowSmarter-initiativet. Genom att kombinera RFID-teknik med optisk sorteringsteknik kan avfall som samlas in vägas, mätas och granskas för att ge kommunen realtidsdata om avfallsvolym och typ. Den insamlade datan används för att förändra slutanvändarnas beteende och öka återvinningsvolymerna.

När avfallet hämtats körs det vidare till en optisk sorteringsanläggning där avfallspåsarna automatiskt sorteras baserat på påsens färg, en process som är möjlig genom optisk sorteringsteknik. Eftersom varje avfallstyp har sin egen färg på påsen krävs endast ett Envac-nedkast för att samla in alla fyra fraktioner i motsats till annars när det behövs ett nedkast för varje enskild avfallstyp. På samma sätt krävs bara en bil för att samla in alla fyra avfallstyper, vilket sparar resurser och minskar koldioxidutsläpp.

Stockholms stad är glada att ha Envac som partner i detta projekt. För oss är det viktigt att fortsätta visa nya innovativa lösningar för att utveckla ett smartare och mer inkluderande Stockholm. Avfallshantering är ett av de områden vi vill fortsätta utveckla för att minimera dess inverkan på både lokal och global miljö.

Gustaf Landahl, Head of Department GrowSmarter coordinator at the City of Stockholm

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 0,4 ton/dag

Land Sverige

Stad Stockholm

Kund Stockholmshem/GrowSmarter

Projektstart 2015

Drifttagning 2017

Systemdata

Område Befintligt/utbyggnad

System Stationärt vakuumsystem

Rördimension (mm) 400

Rörlängd (m) Ca 500

Antal fraktioner 4

Avfallsfraktioner Restavfall, matavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter 350

Resultatet

Resultatet

Envacs installation i GrowSmarter har:

  • Etablerat en smart avfallshanteringslösning genom att ge kommunen information om realtidsdata om avfallshantering, tider och avfallets typ
  • Gjort processen för avfallssamling transparent. Genom RFID-teknik och de data som samlas in, känner och förstår användarna bättre deras avfallspåverkan genom den feedback de får
  • Spelat en kritisk roll i utformningen av en hållbar stadsram som bidrar till att skapa hållbara städer i hela EU
  • Framgångsrikt integrerat RFID-teknik för att ge kommunen insikter och främja positiv förändring bland invånarna i Årsta
  • Minskat utrymmesbehovet för sopnedkast genom att ersätta fyra Envac-nedkast med endast ett, en process som möjliggjorts genom införandet av optisk sorteringsteknik
  • Försett med den data som krävs för att skapa en ram för incitamentsprogrammet, som kommer att införas för användarna i slutet av 2019
  • Tillhandahållit en hållbar avfallsinsamlingslösning som använder luftflöde för att samla in och transportera 130 ton avfall från Envac-nedkasten till terminalen varje år
  • Märkbart minskat förekomsten av tung trafik genom att ersätta flera sopbilar med endast en

Så här fungerar det

I GrowSmarter-projektet kombinerar Envac sopsug med optisk sortering med färgkodade påsar.

Dubbelteknologisystemet, som innehåller smart styrteknik, ger feedback till användare, ägare och operatörer har minimerat Envacs installationskostnad genom att samla alla avfallstyper genom ett nedkast i motsats till ett nedkast för varje typ.

Hushållsavfallet sorteras hemma. Varje avfallstyp har en egen färg på påsen.

Påsens färg registreras och vägs.

Påsarna transporteras i ett underjordiskt rörnät till en container i en liten sopsugsterminal.

När containern är full tas den till en optisk sorteringsanläggning.

Påsarna transporteras genom anläggningen på transportband och sorteras optiskt färg för färg för vidare återvinning/behandling.

Felanmälan