Projekttyp / Stadsmiljö

Stora Ursvik

Sopsugsterminalen är den första BREEAM certifierade industribyggnaden i Sverige som har uppnått den internationella standarden, Excellent rating.

Läs mer

Stad
Nybyggnation
157 inkast
3 fraktioner
Felanmälan

Kunden

Sundbyberg Vatten och Avfall AB

Uppdraget

Sundbyberg, som är beläget strax norr om Stockholm, är den minsta men tätast befolkade kommunen i Sverige.

Med över 40 procent av kommunens lägenheter anslutna till ett automatiserat avfallsinsamlingssystem, sopsug, är Sundbyberg stolt över att vara den kommun som har det högsta antalet användare i världen.

“Sopsugskommunen” Sundbyberg utsåg Envac att installera systemet. Envac designade ett system som ska sköta insamlingen av nio ton sopor per dag.

Det har lagts stor vikt på att skapa trivsel och trygghet i Ursvik som ska vara en levande stadsdel dag som natt. Mycket kretsar kring arkitektur, natur och platser för aktivitet, men också kring den närmast unika konstsatsning som gjorts i området. Flerfamiljshus, villor och radhus blandas med butiker och service, natur och rekreationsområden.

Projektet

Envac har designat för 300 inkast längs ett 3 000 meter långt underjordiskt rörsystem –  i genomsnitt ett inkast var tionde meter – för att säkerställa täckning och maximal upptagning från de 2 400 lägenheterna och skolan som för närvarande använder systemet.

Envacsystemet maximerar och möjliggör ytbesparing i marknivå som vanligtvis är reserverade för soprum. Denna yta kan istället användas för ytterligare lägenheter eller kommersiella ändamål.

I överensstämmelse med Envacs “out of sight out of mind” filosofi transporteras allt avfall under jord med programmerade intervaller eller när inkasten är fulla. Tunga sopbilar och utsläpp har minskat avsevärt.

En av de mer uppmärksammade sakerna med systemet är den 250 m2 gröna väggen (the living wall), som täcker ena sidan på sopsugsterminalen. Den består av mer än 10 000 plantor av 67 olika sorter. Vid valet av växter har det tänkts på den biologiska mångfalden varför många är sådana som lockar till sig fjärilar, bin och andra insekter. Växtväggen gör så att en av de få komponenterna i sopsugssystemet som syns ovanför jord smälter bra in i miljön.

Terminalen är också den första BREEAM certifierade industribyggnaden i Sverige, den har uppnått den internationella standarden Excellent rating.

När projektet är färdigställt 2035 så kommer Envac hantera avfallet från åtminstone 6 000 lägenheter.

Resultatet

Stora Ursvik’s Envac system, som till 100 procent ägs av Sundbybergs stad, driftsattes 2014. En simulering av projektet utfördes 2007 av den svenska konsulten Sweco. Den inkluderade 3 488 lägenheter och 135 000 m2 kontorslokaler och visade hur installationen av en sopsug skulle:

  • Spara 20–30 m2 yta per lägenhetsbyggnad, var och en med ca 40 lägenheter, som annars hade varit avsett till förvaring av sopkärl. Ytan har istället använts till att bygga fler bostads- och kommersiella enheter, givit ett större värde för byggföretagen och gjort det möjligt för Stora Ursvik att välkomna fler invånare och företag till området.
  • Reducera den årliga avfallsrelaterade tunga trafikens rörelse i området från 2 881 km (vid användandet av traditionella avfallsinsamlingsmetoder) till 250 km, vilket gör området säkrare för barn och vuxna.
  • Minska på antalet vägkorsningar gjorda av sopbilar från 19 188 till 1 972 stycken, ytterligare minska risken för trafikrelaterade olyckor

Envac har spelat en nyckelroll i utvecklingen med att uppnå det internationellt eftertraktade BREEAM Excellent rating.

 

“Sundbyberg är en kommun med höga ambitioner när det gäller avfallshantering och att uppfylla EU:s mål. Att integrera automatisk avfallsinsamling i vår insamlingsstrategi spelar inte bara en nyckelroll utan gör det också möjligt för oss att maximera markytan i ett område där markpriserna är höga och stadsområdet tätbefolkat. Vi är glada att vi nu också samlar in matavfallet via systemet. Vi känner en stolthet över att vara en "sopsugskommun" som använder tekniken för att förbättra miljön för alla som bor och arbetar inom Sundbyberg.”

Nina Isaksen, Projekt- och utvecklingschef Sundbyberg Avfall & Vatten AB

Växtväggen på sopsugsterminalen

Läs mer om BREEAM certifiering

Fakta

Projektinformation

Användningsområde Stad

Kapacitet vid full utbyggnad 9 ton per dag

Land Sverige

Stad Sundbyberg

Kund Sundbyberg Vatten och Avfall

Projektstart 2007

Drifttagning 2014

Systemdata

Område Nybyggnation

System Stationärt vakuumsystem

Rördimension (mm) 400

Rörlängd (m) 3 000

Antal fraktioner 3

Avfallsfraktioner Restavfall, Organiskt matavfall och Papper

Antal lagringstankar (MOVAC) N/A

Antal lägenheter 8 500

Relaterade ämnen

Felanmälan