Sjukhus och sjukhem

Envacs lösning för avfalls- och tvätthantering lämnar mer yta för vård. Patientsäkerheten ökar, arbetsmiljön blir bättre och kostnaderna blir lägre. Även miljön blir en vinnare.

Förbättrad avfallshantering i vården

I alla sjukhusmiljöer hanteras stora mängder kontaminerat avfall och smutstvätt. Hanteringen är tung och kan innebära hälsorisker för både personal och patienter. Traditionell, manuell hantering av sjukhusavfall och smutstvätt är en stor utmaning i den känsliga miljön.

Öppen transport genom sjukhuset är en hygienrisk, ger ett sämre visuellt intryck och tar upp värdefull yta i korridorer och hissar. Soprum slukar yta på varje våningsplan.

Med Envacs system får sjukhuset en tyst, hygienisk och miljövänlig arbets- och patientmiljö. Tvätt  och avfall transporteras via rör i väggar och kulvertar till en uppsamlingsterminal.

Kapa kostnader

Att installera ett Envacs system kostar en del men vi vågar påstå att det är en smart investering. Kostnaden för systemet kompenseras av en rad fördelar:

 • Låga drift- och underhållskostnader
 • Minimerad manuell hantering – arbetskraft frigörs
 • Färre sjukskrivningar på grund av minimerade antal lyft och drag
 • Hygieniska riskzoner försvinner och ytorna kan användas till sjukvård

Framtidens sjukhusmiljö är här

För nya sjukhus är smart avfalls- och tvätthantering en självklarhet. Det är en integrerad del av framtidens sjukvård. Även befintliga sjukhus och sjukhem väljer att installera ett system som värnar om medarbetare, patienter och miljön.

Öppet dygnet runt

Automatiserad avfalls- och tvätthantering med Envac innebär:

 • Öppet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året
 • Hygieniskt, snabbt och smidigt
 • Minimal risk för störningar
 • Hissar och korridorer frigörs

Patientsäkerhet

Bättre hygien och färre personer på avdelningarna ger ökad infektionskontroll och bättre säkerhet. Vårdmiljön blir tystare och lugnare.

Bättre arbetsmiljö

Minimerad manuell hantering innebär minskad risk för skärsår och infektioner. Färre lyft och drag samt bättre hygien är andra fördelar.

Lösningar för sjukhusköket

Matavfall – en hygienfråga

I storkök på sjukhus skapas stora mängder mat- och förpackningsavfall. Med ett Envacsystem kastas detta direkt in i systemet vid kökets och diskens olika arbetsstationer och transporteras i rör till en central terminal.

Med ett köksavfallssystem får köket:

 • Bättre hygien
 • Värdefull yta frigörs
 • Förbättrad arbetsmiljö – ingen soplukt och färre tunga lyft
 • Avfallet hanteras på ett hållbart sätt
 • Låga drifts- och underhållskostnader
 • Lättare till ISO 14001-certifiering
 • Ett system som uppfyller hygienkraven HACCP
Felanmälan